fbpx
Vertimų kalbos
Meniu

„Transly“ vertimų biuro privatumo politika

https://transly.eu privatumo politika

Ši programa renka kai kuriuos vartotojų asmens duomenis.

Savininkas ir duomenų valdytojas

„Transly“ vertimų biuras / Veerenni 24 C, Talinas, Estija

Savininko el. paštas: info@transly.eu

Renkamų duomenų tipai

Programa pati arba su trečiųjų šalių pagalba renka šiuos asmens duomenis: slapukus, naudojimo duomenis, įmonių pavadinimus ir el. pašto adresus.

Išsami informacija apie surinktus asmens duomenų tipus pateikiama specialiuose šios privatumo politikos skyriuose, arba specialiuose paaiškinimų tekstuose, kurie rodomi prieš duomenų rinkimą.

Vartotojas gali laisvai pateikti savo asmens duomenis, o naudojimo duomenys yra renkami automatiškai naudojantis šia programa.

Jei nėra nurodyta kitaip, visi duomenys, kurių reikalauja programa, yra privalomi, o jų nepateikus, programos paslaugų teikimas yra negalimas. Tais atvejais, kai programoje duomenis nurodyti nėra būtina, vartotojai, norėdami gauti pilną paslaugų prieinamumą, nėra įpareigojami perduoti savo asmens duomenis.

Vartotojai, kurie nežino, kuriuos asmens duomenis privalo nurodyti, turi galimybę susisiekti su savininku.

Bet koks slapukų ar sekimo priemonių naudojimas programoje arba naudojantis trečiosios šalies paslaugomis šioje programoje teikia vartotojams papildomas ir kitas šiame dokumente išvardintas bei slapukų politikoje galimas paslaugas.

Vartotojai yra atsakingi už trečiųjų šalių asmens duomenis, kuriuos gavo, paskelbė ar kuriais pasidalino naudojantis šia programa ir patvirtina, kad jie turi trečiosios šalies sutikimą pateikti duomenis savininkui.

Asmens duomenų tvarkymo būdas ir vieta

Asmens duomenų tvarkymo metodai

Savininkas imasi tinkamų saugumo priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie duomenų, jų atskleidimo, pakeitimo ar neteisėtam jų sunaikinimui.

Duomenys tvarkomi naudojant kompiuterius ir / arba IT palaikančias priemones, laikantis organizacinių procedūrų ir režimų, griežtai susijusių su nurodytais tikslais. Be savininko, kai kuriais atvejais duomenys gali būti pasiekiami tam tikrų atsakingų asmenų, kurie susiję su šios programos valdymu (administravimu, pardavimu, rinkodara, teisėsauga, sistemos administravimu) arba išorės šalių (trečiųjų šalių techninių paslaugų teikėjų, pašto vežėjų, serverio prieglobos paslaugų teikėjų, IT įmonių, ryšių agentūrų), kuriuos prireikus savininkas paskyrė duomenų tvarkytojais. Savininkas gali bet kada paprašyti šių asmenų arba šalių sąrašo.

Asmens duomenų tvarkymas teisiniu pagrindu

Savininkas gali tvarkyti su vartotojais susijusius asmens duomenis jei yra taikoma viena iš šių sąlygų:

 • Vartotojai davė sutikimą vienu ar keliais konkrečiais tikslais. Pastaba: Pagal kai kuriuos įstatymus savininkui gali būti leidžiama tvarkyti asmens duomenis tuomet, kai vartotojas prieštarauja tokiam duomenų tvarkymui („atsisakymas“), nesiremiant sutikimu ar kitais teisiniai pagrindais. Tačiau tai negalioja tuomet, kai asmens duomenų tvarkymui taikomi Europos duomenų apsaugos teisės aktai;
 • Duomenų teikimas yra būtinas, kad būtų vykdoma sutartis su vartotoju ir / arba bet kokie ikisutartiniai įpareigojimai;
 • tvarkyti duomenis yra būtina, kad būtų įvykdyta savininkui taikoma teisinė prievolė;
 • duomenų tvarkymas privalo būti atliekamas atsižvelgiant į visuomenės interesus, arba savininkui atliekant viešosios valdžios funkcijų vykdymą;
 • duomenų tvarkymas yra būtinas, norint įgyvendinti oficialius įgaliojimus, suteiktus savininkui arba trečiajai šaliai.

Bet kokiu atveju savininkas padės išsiaiškinti konkretų teisinį pagrindą, kuris taikomas tvarkant duomenis ir tada, kai asmens duomenų teikimas yra teisės aktuose arba sutartyje numatytas reikalavimas ar reikalavimas, kurį būtina įvykdyti, norint sudaryti sutartį.

Asmens duomenų vieta

Duomenys yra tvarkomi savininko darbo vietoje ir kitose vietose, kur yra su duomenų tvarkymu susijusios šalys.

Priklausomai nuo vartotojo buvimo vietos, duomenų perdavimas gali apimti ir kitas šalis. Norėdami sužinoti daugiau apie tokių perduotų duomenų tvarkymo vietą, vartotojai gali patikrinti skiltį, kurioje yra išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą.

Vartotojai taip pat turi teisę sužinoti apie duomenų perdavimą į Europos Sąjungai nepriklausančią šalį ar bet kurią tarptautinę organizaciją, kuriai taikoma viešoji tarptautinė teisė arba kuri įsteigta dviejų ar daugiau šalių, pavyzdžiui, JTO gali sužinoti apie teisinę bazę bei apie saugumo priemones, kurių imasi savininkas duomenims apsaugoti.

Jei toks duomenų perdavimas įvyksta, vartotojas gali sužinoti daugiau patikrinęs atitinkamas šio dokumento skiltis arba pasiteirauti savininko, naudodamasis kontaktų skiltyje pateikta informacija.

Duomenų saugojimo laikas

Asmens duomenys turi būti tvarkomi ir saugomi tiek laiko, kiek reikalauja tikslas, dėl kurio jie buvo renkami.

Tokiu atveju:

 • Asmens duomenys, surinkti tam tikru tikslu, susijusiu su sutarties tarp savininko ir vartotojo vykdymu, yra saugomi iki sutarties įvykdymo dienos.
 • Asmens duomenys, surinkti teisėtais savininko interesų tikslais, yra saugomi iki tikslų įgyvendinimo dienos. Konkrečią informaciją apie teisėtus savininko interesus vartotojai gali rasti atitinkamuose šio dokumento skyriuose arba susisiekę su savininku.

Vartotojui davus sutikimą, savininkas gali saugoti asmens duomenis ilgesnį laiką, iki kol sutikimas yra atšaukiamas. Savininkas gali būti įpareigotas saugoti asmens duomenis ilgesnį laiką, kai to reikalaujama vykdant teisinę prievolę arba to reikalauja valdžios įsakymai.

Pasibaigus asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, asmens duomenys ištrinami. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, prieiga prie duomenų, teisė juos ištrinti, ištaisyti ir teisė į duomenų perkėlimą negali būti įgyvendinta.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Vartotojo asmens duomenys renkami tam, kad savininkas galėtų teikti savo paslaugas, taip pat šiems papildomiems tikslams: analizei, žymų tvarkymui, SPAM apsaugai ir susisiekimui su vartotoju.

Atitinkamose šio dokumento dalyse vartotojai gali rasti išsamesnės informacijos apie asmens duomenų tvarkymo tikslus ir panaudojimą.

Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Asmens duomenys renkami ir naudojami šiems tikslams:

 • Analizei

 • Susisiekimui su vartotoju

 • SPAM apsaugai

 • Žymų tvarkymui


Vartotojų teisės

Vartotojai gali naudotis tam tikromis teisėmis, susijusiomis su jų duomenų tvarkymu.

Vartotojai turi teisę atlikti šiuos veiksmus:

 • Bet kuriuo metu atsisakyti asmens duomenų tvarkymo. Vartotojai turi teisę atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nepaisant anksčiau pateikto sutikimo.
 • Nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu. Vartotojai turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, jei šių duomenų tvarkymas vykdomas ne sutikimu, o kitokiu teisiniu pagrindu. Daugiau informacijos pateikiama tam tikroje skiltyje žemiau.
 • Prieiti prie asmens duomenų. Vartotojai turi teisę sužinoti, ar asmens duomenis tvarko savininkas, gauti informacijos apie tam tikrus duomenų tvarkymo aspektus ir gauti tvarkomų duomenų kopijas.
 • Patvirtinti ir reikalauti patvirtinimo. Vartotojai turi teisę patikrinti savo asmens duomenų tikslumą ir paprašyti juos atnaujinti ar pataisyti.
 • Apriboti asmens duomenų tvarkymą. Vartotojai turi teisę tam tikromis aplinkybėmis apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Tokiu atveju savininkas negali tvarkyti vartotojo asmens duomenų, jam leidžiama tik juos saugoti.
 • Panaikinti savo asmens duomenis. Vartotojai turi teisę tam tikromis aplinkybėmis reikalauti panaikinti informaciją apie savo asmens duomenis.
 • Gauti savo asmens duomenis ir perduoti kitam duomenų valdytojui. Vartotojai turi teisę gauti savo asmens duomenis struktūrizuotu, kompiuteriu įskaitomu formatu ir, jei techniškai įmanoma, be jokių kliūčių perduoti juos kitam duomenų valdytojui. Ši nuostata taikoma, jei asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir jei tvarkymas grindžiamas vartotojo sutikimu, sutartimi ar ikisutartiniais įsipareigojimais.
 • Pateikti skundą. Vartotojai turi teisę pareikšti pretenzijas kompetentingai duomenų apsaugos institucijai.

Informacija apie teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui

Kai asmens duomenys yra tvarkomi viešojo intereso tikslais, vykdant savininkui pavestas viešosios valdžios funkcijas, arba dėl teisėtų interesų, kurių siekia savininkas, vartotojai gali prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui pateikdami įrodymus, pagrindžiančius jų prieštaravimą.

Vartotojams svarbu žinoti, kad jei jų asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jie, nepateikdami jokių įrodymų, gali bet kuriuo metu prieštarauti tokiam asmens duomenų tvarkymui. Norėdami sužinoti, ar savininkas tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, vartotojai gali vadovautis atitinkamais šio dokumento skyriais.

Kaip galima pasinaudoti šiomis teisėmis?

Bet kokie prašymai pasinaudoti vartotojo teisėmis gali būti nukreipiami savininkui, atsižvelgiant į šiame dokumente pateiktą kontaktinę informaciją. Šios užklausos yra nemokamos, o savininkas į jas atsakys kuo anksčiau, bet ne ilgiau nei per mėnesį.

Papildoma informacija apie asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą

Teismo bylos

Vartotojo asmeninius duomenis savininkas gali naudoti teisėtiems tikslams teisme arba imantis teisinių veiksmų dėl šios programos ar su programa susijusio netinkamo paslaugų naudojimo.

Vartotojas sutinka, kad valstybinių institucijų prašymu iš savininko gali būti pareikalauta atskleisti vartotojo asmens duomenis.

Papildoma informacija apie vartotojo asmens duomenis

Be šioje privatumo politikoje esančios informacijos, vartotojų prašymu ši programa gali suteikti papildomos ir kontekstinės informacijos apie tam tikras paslaugas ar asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą.

Sistemos žurnalai ir priežiūra

Veikimo ir priežiūros tikslais, ši programa ir bet kurios trečiosios šalies paslaugos gali rinkti failus, kuriuose fiksuojama sąveika su šia programa (sistemos žurnalai) ir naudoti šiam tikslui kitus asmeninius duomenis (pvz., IP adresą).

Privatumo politikoje nenurodyta informacija

Iš savininko leidžiama bet kuriuo metu paprašyti daugiau informacijos apie asmens duomenų rinkimą ar tvarkymą. Prašome peržiūrėti šio dokumento pradžioje nurodytą kontaktinę informaciją.

Kaip tvarkomos funkcijos „nesekti“ užklausos

Ši programa nepalaiko „nesekti“ užklausų.

Norint išsiaiškinti, ar naudojamos trečiųjų šalių paslaugos palaiko „nesekti“ užklausas, skaitykite jų privatumo politiką.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Savininkas pasilieka teisę bet kada pakeisti šią privatumo politiką pranešdamas apie tai savo vartotojams šiame dokumente ir, esant galimybei, šioje programoje, ir /arba, jei tai yra techniškai ir teisiškai įmanoma, savininkas gali pasinaudoti turima vartotojų kontaktine informacija ir išsiųsti vartotojams pranešimus apie privatumo politikos pasikeitimą. Primygtinai rekomenduojama dažnai tikrinti šį puslapį ir atsižvelgti į paskutinę privatumo politikos pakeitimo datą.

Jei pakeitimai turi įtakos tvarkymo veiklai, vykdomai remiantis vartotojo sutikimu, savininkas turi gauti naują vartotojo sutikimą.

Teisinė informacija

Šis privatumo pareiškimas parengtas remiantis keliomis teisės aktų nuostatomis, įskaitant Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniais (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Jei dokumente nėra nurodyta kitaip, ši privatumo politika yra susijusi tik su šia programa.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021 m. gegužės 23 d.

TRANSLY VERTIMŲ BIURO TINKLARAŠTIS

Transly vertimų biuro tinklaraščio straipsniai yra parašyti patyrusių vertėjų, profesionalių rašytojų ir redaktorių. Mes mylime savo darbą.

SUSISIEKITE SU MUMIS, LAUKIAME JŪSŲ PRANEŠIMŲ

Įrašykite el. pašto adresą, pridėkite reikiamus failus ir pateikite užklausą. Mes lauksime jūsų pranešimų.