Saugos duomenų lapo vertimas

Saugos duomenų lapų vertimas aktualus daugeliui įmonių.

saugos duomenų lapų vertimas

Kas yra saugos duomenų lapas?

Saugos duomenų lapas (SDL) – tai dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie cheminės medžiagos sudėtį, pavojų sveikatai ir aplinkai, išsiliejusios cheminės medžiagos valymo ir saugaus tvarkymo metodai ir kiti duomenys, būtini saugiam cheminės medžiagos naudojimui visoje tiekimo grandinėje. Saugos duomenų lapai visų pirma skirti profesionaliam naudojimui, ne plačiajam vartotojui. Darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojai dirbtų su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, prieš tai nepateikęs jiems saugos duomenų lapo.

 

Už pirminį saugos duomenų lapo sudarymą ir turinį atsako cheminės medžiagos gamintojas arba importuotojas, tačiau visos tolesnės tiekimo grandinės šalys taip pat privalo patikrinti jo tikslumą, jį papildyti, pritaikyti savo klientams ir jiems perduoti. Tai reiškia, kad kiekvienas SDL tiekėjas yra atsakingas už savo pateiktą saugos duomenų lapą.

Koks yra saugos duomenų lapų teisinis pagrindas ir bendrieji reikalavimai?

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys saugos duomenų lapus Europos Sąjungoje, yra Europos Parlamento ir Tarybos REACH reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų, kuriuo įtvirtinta Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), ir CLP reglamentas dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. Kiekviena cheminė medžiaga ar mišinys, klasifikuojami kaip pavojingi, o gavėjo prašymu – ir cheminės medžiagos ar mišiniai, kuriuose tam tikrų cheminių medžiagų koncentracija viršija nustatytą vertę, turi turėti savo saugos duomenų lapą. Saugos duomenų lapas turi būti pateiktas ne vėliau kaip pirmojo cheminės medžiagos ar mišinio pristatymo dieną, o tiekėjas negali imti iš gavėjo mokesčio už saugos duomenų lapą.

 

Tiekėjai privalo atnaujinti saugos duomenų lapus, kai tik gaunama naujos informacijos apie su chemine medžiaga ar mišiniu susijusius pavojus, taip pat suteikus ar atsisakius suteikti autorizaciją arba nustačius apribojimą. Be to, SDL atnaujinimai turi būti teikiami nemokamai ir prieinami visiems gavėjams, kuriems cheminė medžiaga ar mišinys buvo tiekiamas per pastaruosius 12 mėnesių. Jei cheminė medžiaga registruojama 10 tonų ar didesniais kiekiais ir klasifikuojama kaip pavojinga arba PBT (patvari, bioakumuliacinė ir toksiška) ar vPvB (labai patvari ir labai bioakumuliacinė) cheminė medžiaga, tiekėjas privalo pateikti išplėstinį saugos duomenų lapą (iSDL). Tam reikia parengti poveikio scenarijus (PS) atitinkamoms naudojimo sritims, kurie turi būti įtraukti į saugos duomenų lapo priedą.

Kokie kalbos reikalavimai keliami saugos duomenų lapams?

Saugos duomenų lapas turi būti pateiktas oficialiąja tikslinės šalies kalba, o tai reiškia, kad norėdamas pateikti cheminę medžiagą į Lietuvos rinką, gamintojas arba importuotojas turi pateikti gavėjui saugos duomenų lapą lietuvių kalba. Šiuo tikslu cheminių medžiagų tiekėjas turi organizuoti saugos duomenų lapo vertimą, jei reikia. Europos Sąjungos valstybėse narėse, kuriose yra kelios oficialiosios kalbos, saugos duomenų lapas paprastai turi būti pateikiamas visomis oficialiosiomis kalbomis (pavyzdžiui, Suomijoje – suomių ir švedų kalbomis), išskyrus kelias išimtis. Pridedami poveikio scenarijai laikomi neatskiriama saugos duomenų lapo dalimi ir jiems taikomi tie patys vertimo reikalavimai. Tai reiškia, kad bet kokie poveikio scenarijai taip pat turi būti parengti tikslinės šalies valstybine (-ėmis) kalba (-omis).

 

REACH reglamente taip pat nustatyta, kad saugos duomenų lape vartojama kalba turi būti paprasta, aiški ir tiksli, vengiama žargono, akronimų ir santrumpų (jei tai neįmanoma, akronimai ir santrumpos turėtų būti paaiškinti paskutiniame saugos duomenų lapo skirsnyje). Taip pat draudžiama naudoti teiginius apie cheminės medžiagos ar mišinio saugą arba teiginius, kurie neatitinka jų klasifikacijos.

Į ką turėtumėte atsižvelgti organizuodami SDL vertimą?

REACH reglamentas laikomas griežčiausiu cheminės saugos įstatymu pasaulyje. REACH reglamente nustatyti atvejai, kai būtina parengti saugos duomenų lapą, taip pat jo privaloma struktūra ir turinys, o cheminių medžiagų gamintojams ir tiekėjams nustatyta nemažai prievolių ir reikalavimų. Europos cheminių medžiagų agentūra paskelbė saugos duomenų lapų rengimo vadovą, kuriame pripažįstama, kad vienas asmuo paprastai neturi pakankamai žinių visose saugos duomenų lapo srityse, todėl rengiant saugos duomenų lapą prireikus reikėtų pasitelkti kitus kompetentingus šaltinius. Nepaisant to, saugos duomenų lapus dažnai verčia specialių žinių neturintys žmonės.

 

Kadangi SDL tiekėjas yra atsakingas ir už jų turinį, geriausia saugos duomenų lapų vertimą patikėti ekspertams, kurie ne tik išverčia tekstą, bet ir geba nustatyti galimas turinio spragas ir neatitikimus. Pasirinkę patyrusį ir specializuotą vertimų biurą išvengsite nemalonių netikėtumų vėliau ir galėsite būti užtikrinti, kad vertimo kokybė visada atitiks jūsų lūkesčius ir poreikius.

Kodėl verta rinktis „Transly“?

Vertimų biuras „Transly“ turi apmokytų vertėjų ir didelę patirtį verčiant saugos duomenų lapus. Siekdami užtikrinti, kad jūsų saugos duomenų lapų vertimai būtų teisingi, aiškūs ir tikslūs, visada atnaujiname naujausius atitinkamus teisės aktus ir oficialią terminologiją. Dirbame su aistra ir atsakomybe. Esame susipažinę su privalomąja SDL struktūra, taip pat su šios srities lingvistinėmis ir vertimo taisyklėmis. Jų laikytis būtina siekiant užtikrinti, kad visi SDL naudotojai – nuo cheminių medžiagų tvarkytojų iki ugniagesių ir medicinos darbuotojų – kuo greičiau ir aiškiau gautų reikiamą informaciją jiems įprastu būdu. Tai padeda išvengti situacijų, kai skaitytojui tenka sustoti ir svarstyti, ar informacija suformuluota neįprastai dėl tam tikrų priežasčių, ar tiesiog todėl, kad vertėjas nepatyręs, ir leidžia jums būti tikriems, kad iš pirmo karto viskas atlikta teisingai.

Be to, turime reikiamą vertimo programinę įrangą ir technines bei organizacines priemones, kad užtikrintume, jog jūsų vertimai būtų nuoseklūs tiek kalbos, tiek formos požiūriu ir visada parengti sutartu laiku. Tai taip pat leidžia mums pasiūlyti nuolaidą pakartotiniams tekstų segmentams, tad visi vėlesni saugos duomenų lapų vertimai, įskaitant atnaujinimus ir pakeitimus, jums kainuos gerokai pigiau. Jei jūsų vertimo poreikiai neapsiriboja vien saugos duomenų lapais, taip pat nereikia nerimauti, nes vertimų biuras „Transly“ turi kvalifikuotų vertėjų daugelyje sričių ir kalbų. Verčiame techninius, teisinius, IT, rinkodaros ir kitus tekstus. Jei įmanoma, taip pat mielai įvykdysime bet kokius specialius jūsų pageidavimus – tiesiog atsiųskite mums užklausą!

SUSISIEKITE SU MUMIS, NEKANTRAUJAME SU JUMIS PABENDRAUTI

Įrašykite savo el. pašto adresą, pridėkite reikiamus failus ir pateikite užklausą. Lauksime jūsų užklausų.